شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات آی پرداز    تلفن تهران 88523113  موبایل 09309038575      گروه سایتهای اینترنتی آی     مجتمع زرین ندا   farhadtehran@yahoo.com

جملات و عبارات کوتاه جالب

 

 گاهی یک قطره آگاهی  ،مقدمه یک دریا آگاهی می شود

 اخمو بودن ، نشانه وقار نیست

کمتر حرف درست بزنیم و بیشتر درست عمل کنیم

 چون نهادی پای در ره ، صحبت از ماندن مکن

هرگز ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺸﻮ ، هر روز ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺗﺎزﻩ ای اﺗﻔﺎق می اﻓﺘﺪ

ﺣﺪاکثر اﺳﺘﻔﺎدﻩ را از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺑﻜﻦ

هرﮔﺰ اﺟﺎزﻩ ﻧﺪﻩ کسی ﺗﻮ را اﻓﺘﺎن و ﺧﻴﺰان ببیند

ﺑﺮای ﺧﻮدت رﻓﻴﻖ ورزشی ﭘﻴﺪا کن

دعا کن ، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺭای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن اﺷﻴﺎ ء ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺭای ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁوردن ﻋﻘﻞ و ﺷﺠﺎﻋﺖ

چیزهای کم اهمیت را ﺗﺸﺨیص ﺑﺪﻩ و ﺳﭙﺱ ﺁنها را نادیده بگیر

ﺑﻪ کسی ﻏﺒﻄﻪ ﻧﺨﻮر

ﺣﺎل و هوای بچگی را رها ﻧﻜﻦ

ﺷﺮاﻳﻂ هر ﻗﺪر هم وﺧﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﻮﻧﺴﺮدﻳﺖ را ﺣﻔﻆ کن

هرﮔﺰ ﺗﻮان ﺧﻮدت را در ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن دﻳﮕﺮان ، دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻴﺮ

برای اﺛﺒﺎت ﻣﺮدانگی ات ، راهی ﺑﻪ ﺟﺰ شلیک کردن ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن بی دﻓﺎع ﭘﻴﺪا کن

ﻣﺸﻜﻼت را همچون ﻓﺮﺻﺖ هایی ﺑﺮای رﺷﺪ و اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻦ

از ﺣﺴﺎدت بپرهیز که ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻼکتها ، همین ﺣﺴﺎدت اﺳﺖ

هر ﻗﺪر می ﺗﻮانی از ﺷﺎﻧﺴﺖ کار ﺑﻜﺶ

ﻣﺮاﻗﺐ کسانی ﺑﺎش که ادﻋﺎ می کنند ﺑﺴﻴﺎر ﺻﺎدﻗﻨﺪ

.

.

.

.

.

.

.