لیست شرکتهاى فعال در زمینه سرامیک

بازرگانی کاشی وسرامیک اطمینان
etminantile.com
ایمیل etminanbazargani@yahoo.com
تلفن ۰۷۵۱۳۳۶۳۰۰۳
فکس ۰۷۵۱۳۳۶۲۰۰۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی نوآوران
noavaranceramics.ir
ایمیل info@noavaranceramics.ir
تلفن ۰۳۵۲۷۷۷۲۱۹۳
فکس ۰۳۵۲۷۷۷۲۱۹۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ (سهامی عام)
hafeztile.org
ایمیل hafeztile@yahoo.com
تلفن ۸۸۷۸۶۸۷۲
فکس ۸۸۷۹۵۳۲۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی ارچین میبد (سهامی خاص)
orchintile.com
ایمیل info@orchintile.com
تلفن ۸۸۰۴۲۳۷۷
فکس ۸۸۰۳۴۶۵۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع آجر اصفهان
sanayeadjorisf.com
ایمیل info@sanayeadjorisf.com
تلفن ۰۳۱۱۳۳۷۴۷۵۵
فکس ۰۳۱۱۳۳۵۵۳۰۷
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام)
saaditile.ir
ایمیل info@saaditile.ir
تلفن ۳۳۱۱۸۸۷۷
فکس ۳۳۹۰۵۴۷۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام)
alvandcer.com
ایمیل info@alvandcer.com
تلفن ۲۲۰۵۷۸۱۱
فکس ۲۲۰۵۷۰۹۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
تبریز کف (سهامی خاص)
tabrizkaf.ir
ایمیل tk54165@yahoo.com
تلفن ۸۸۷۸۴۵۶۱
فکس ۸۸۷۹۳۴۳۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
تولیدی گرانیت بهسرام
behceramco.com
ایمیل info@behceramco.com
تلفن ۰۳۱۱۶۲۰۴۸۰۲
فکس ۰۳۱۱۶۲۰۴۸۰۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
تولیدی و مهندسی نسوزین
nasoozin.com
ایمیل info@nasoozin.com
تلفن ۸۸۵۰۴۵۹۱
فکس ۸۸۵۰۴۵۹۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سرامیک البرز (سهامی خاص)
alborzceramic.com
ایمیل export@alborzceramic.com
تلفن ۸۸۰۵۵۸۹۰
فکس ۸۸۶۱۲۳۹۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
الماس گچ (گیپس)
info141.persianblog.com
ایمیل almas_magazine@yahoo.com
تلفن ۸۸۹۵۶۰۶۶
فکس ۸۸۹۶۳۰۵۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
فرآورده های نسوز راه صنعت
rahsanat.com
ایمیل info@rahsanat.com
تلفن ۸۸۰۱۳۶۶۱
فکس ۸۸۰۱۳۶۶۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی کسری
kasratileco.com
ایمیل info@kasratileco.com
تلفن ۲۲۰۱۰۱۴۰
فکس ۲۲۰۱۷۳۵۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع کاشی و سرامیک سینا (سهامی عام)
sinatile.ir
ایمیل md@sinatile.ir
تلفن ۲۲۲۷۲۳۰۱
فکس ۲۲۲۲۲۳۶۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی کویر یزد
kavirtile.ir
ایمیل info@kavirtile.ir
تلفن ۲۶۲۱۳۱۳۸
فکس ۲۶۲۱۲۷۶۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کاشی مارلیک مه (سهامی خاص)
marliktile.com
ایمیل info@marliktile.com
تلفن ۸۸۳۳۵۱۹۳
فکس ۸۸۳۳۵۲۰۱
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
fireclaymine.net
ایمیل info@fireclaymine.net
تلفن ۰۷۵۱۳۳۳۷۹۹۷
فکس ۰۷۵۱۳۳۳۵۸۳۳
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سرامیکهای صنعتی اردکان (سهامی عام)
aic.ir
ایمیل info@aic.ir
تلفن ۰۳۱۱۶۶۹۳۴۲۵
فکس ۰۳۱۱ ۶۶۸۹۳۹۲