فروش لیست شماره فکس شرکتها

به تفکیک پیش شماره های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸
و نیز لیست شماره فکس های استانها و شهرها
بصورت تفکیک شده

مرکز ماشینهای اداری دی
تلفن ۸۸۵۲۳۱۱۳