لیست شرکتهاى فعال در زمینه صنایع دستى  

اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
isfahancht.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع دستی استان همدان
hamedanmiras.ir
تلفن ۰۸۱۱۴۲۳۸۷۰۱
فکس ۰۸۱۱۴۲۳۸۷۰۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مؤسسه فرهنگی هنری فرصاد
farsad-gifts.com
ایمیل info@farsad-gifts.com
تلفن ۷۷۵۲۶۷۹۰
فکس ۷۷۵۲۸۷۶۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
معاونت صنایع دستی استان بوشهر
boushehrhandicrafts.ir
ایمیل info@boushehrhandicrafts.ir
تلفن ۰۷۷۱۳۵۳۳۶۳۰
فکس ۰۷۷۱۵۵۵۶۲۲۹
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سازان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
zahedanhandicrafts.com
ایمیل ihoc22@handicrafts.ir
تلفن ۰۵۴۱۳۲۲۴۴۹۹
فکس ۰۵۴۱۳۲۶۲۶۸۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
معاونت صنایع دستی استان مرکزی
arak.handicrafts.ir
ایمیل ihoc34@handicrafts.ir
تلفن ۰۸۶۱۳۱۳۵۲۸۸
فکس ۰۸۶۱۳۱۳۵۳۸۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سازمان صنایع دستی استان اردبیل
mirass-ar.ir
تلفن ۰۴۵۱۲۲۳۴۰۵۰
فکس ۰۴۵۱۲۲۳۲۹۸۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کمیته امداد امام خمینی – امور بازرگانی
emdad.ir
ایمیل info@emdad.ir
تلفن ۲۲۴۸۱۵۱۱
فکس ۲۲۴۸۱۶۹۸
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع دستی انیسی
anisileather.com
ایمیل info@anisileather.com
تلفن ۶۶۷۱۳۶۹۵
فکس ۶۶۷۴۲۵۲۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع دستی هنرمندان آپادانا
apadanaart.com
ایمیل info@apadanaart.com
تلفن ۶۶۵۷۰۲۷۲
فکس ۶۶۹۳۵۴۰۴
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه تولیدی بازرگانی یاس
yasstone.ir
ایمیل info@yasstone.ir
تلفن ۷۷۹۵۶۰۸۶
فکس ۷۷۹۱۲۶۴۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع دستی حسن فلک
hassanfalak.ir
ایمیل hasanfalak@yahoo.com
تلفن ۳۳۷۲۹۵۹۶
فکس ۳۳۷۱۰۸۵۵
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
خانه ترمه ایران
irantermeh.com
ایمیل irantermeh@gmail.com
تلفن ۵۵۶۲۲۴۵۶
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
فروشگاه صنایع دستی نقش جهان
۲۰۰۲۰۰٫ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو – خراسان شمالی
ecohenk.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
handicrafts.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
ichto.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین
qchto.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
صنایع دستی هنرآفرینان
honarafarinan.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –