لیست واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى

دانشگاه آزاد اسلامی یزد
iauyazd.ac.ir   www.auypr.ir
ایمیل info@iauyazd.ac.ir
فعالیت : علمی پژوهشی و فرهنگی
آدرس : یزد صفائیه مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تلفن ۰۳۵۱۸۱۱۷۲۱۳
فکس ۰۳۵۱۸۲۱۴۸۱۰
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی
aiau.ir
ایمیل info@aiau.ir
تلفن ۸۸۷۷۷۵۰۲
فکس ۸۸۷۷۷۵۰۲
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
stdamghan.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تاکستان
tiau.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
qiau.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد سنندج
iausdj.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی بناب
bonabiau.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دزفول
iaud.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد اندیمشک
iauandimeshk.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد گرمسار
iau-garmsar.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
computerpr.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
گروه صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
dien.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
roshd-iauk.com
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی
sc-ec.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد بروجرد
iaub.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد شاهرود
iau-shahrood.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  واحد مشگین شهر
meshkin-iau.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  واحد اردکان
iauardakan.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  واحد زاهدان
iauzah.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  – واحد رامسر
iauramsar.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  واحد تنکابن
toniau.ac.ir
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
دانشگاه آزاد  – واحد گرمی
iaugermi.ac.ir